O nas Hogarthian Artykuły Warsztat Miejsca Wyjazdy Galerie Linki
     
 

 

Warsztat - Procedury rozwoju Standardów IANTD  


PROCEDURY ROZWOJU STANDARDÓW IAND, INC./IANTD

Standardy i Procedury IAND, Inc./IANTD są opublikowane jako wytyczne dla Divemasterów, Supervisorów, Instruktorów, Asystentów oraz Instruktor Trainerów IANTD. Standardy te powinny być corocznie przeglądane i w razie potrzeby aktualizowane, zgodnie z zaleceniami Rady Doradców (BOA), Rady Dyrektorów (BOD) lub Regionalnego Posiadacza Licencji IANTD.

Instruktor, który uważa za stosowne wprowadzenie zmian do Standardów, powinien zgłosić ten fakt, razem z dokładnym opisem zmian, do członka Rady Doradców (BOA). Proponowane zmiany będą następnie rozesłane do wszystkich Członków Rady Doradców, aby się z nimi zapoznali i wyrazili opinię. Ustalone wnioski są prezentowane Regionalnemu Posiadaczowi Licencji, który chcąc uzyskać akceptację, wysyła je do Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów zostawia sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej zakresu oraz potrzeby przyjęcia zmian.

Podczas każdego szkolenia prowadzonego po szyldem IANTD muszą być spełnione zapisane poniżej wymagania. Odstępstwa od jakiegokolwiek punktu są interpretowane jako rażące naruszenie Standardów i spowodują wykluczenie z IANTD.

 • Wszystkie wymagania wstępne muszą być spełnione i udokumentowane w dzienniku nurkowań, zweryfikowane w obecności świadków, poprzez pisemne oświadczenie lub inną formę określenia doświadczenia nurkowego;
 • Na wszystkich kursach, włącznie z kursami kombinowanymi, uczestnik kursu musi podpisać oświadczenie o ponoszeniu odpowiedzialności;
 • Uczestnik kursu musi każdorazowo podpisać Kwestionariusz Medyczny, jeśli przerwa od ostatniego kursu u danego instruktora była dłuższa niż 3 miesiące oraz wtedy, kiedy miał problemy ze zdrowiem lub nastąpił uszczerbek na zdrowiu. Kwestionariusz Medyczny musi być także wypełniony jeśli uczestnik kursu przystępuje do kursu u innego instruktora;
 • Uczestnikom kursu musza być dostarczone podręczniki zaakceptowane przez IAND, Inc. / IANTD. Po zakończeniu szkolenia podręczniki pozostają własnością uczestnika kursu;
 • Wszystkie zagadnienia teoretyczne muszą być omówione, a egzamin uznaje się za zdany jeśli osiągnięto minimalną ilość punktów wynoszącą 80%;
 • Przed rozpoczęciem nurkowań w wodach otwartych (lub, w zależności od typu kursu, w przestrzeniach zamkniętych) muszą zostać ukończone, z zadowalającym wynikiem, ćwiczenia w wodach ograniczonych. Zajęcia w wodach ograniczonych muszą składać się z wprowadzenia, demonstracji przez Instruktora oraz wykonania wszystkich ćwiczeń i zastosowania wymaganych technik przez uczestnika kursu. Jeśli jest to kurs kombinowany, podczas jednej sesji mogą być wykonane ćwiczenia z kilku programów;
 • Wszystkie ćwiczenia w wodach otwartych muszą być wykonane prawidłowo. Instruktor musi wypełnić Kartę Nurkowań Indywidualnych. Chcąc ukończyć kurs z wymaganą minimalną ilością nurkowań uczestnik kursu musi uzyskać ocenę końcową co najmniej 8 (w skali 1-10). Przy dwóch dodatkowych nurkowaniach uczestnik kursu może pozytywnie zaliczyć kurs, jeśli średnia ocena końcowa wynosi co najmniej 6;
 • Instruktor musi podpisać Dziennik Nurkowań uczestnika kursu po zakończeniu każdego nurkowania.
 • Podczas kursu można nurkować na głębokość większą maksymalnie o 10 metrów od głębokości poprzedniego nurkowania kursowego lub głębokości, na którą uczestnik kursu nurkował wcześniej. Wyjątek stanowi program Trimixowy, gdzie zmiana głębokości nie może być większa niż 12 metrów;
 • Jeśli zajęcia odbywają się w przestrzeniach zamkniętych, wymagana jest stała lina poręczowa prowadząca do wyjścia;
 • Podczas całego czasu trwania kursu uczestnik kursu musi używać wszystkich elementów sprzętu określonych w Wymaganiach Sprzętowych;
 • Muszą być respektowane wszystkie Ograniczenia Programu;
 • Przed uzyskaniem licencji uczestnik kursu musi osiągnąć wymagany poziom sprawności, udokumentowany w Karcie Nurkowań Indywidualnych;
 • Każdy Divemaster i Instruktor IANTD biorący udział w Kursie Nurkowym jest uważany za osobę reprezentującą IANTD, niezależnie od rodzaju kursu i Agencji afiliującej kurs;
 • Wszyscy Instruktorzy i Divemasterzy IANTD muszą posiadać polisę ubezpieczeniową IANTD lub inną akceptowaną polisę ubezpieczeniową;
 • Instruktor prowadzący zajęcia musi traktować wszystkie osoby nurkujące pod jego lub Asystenta nadzorem bezpośrednim jako uczestników kursu. Ilość uczestników kursu mogących pozostawać pod nadzorem bezpośrednim Instruktora jest ściśle określona i musi być zachowana;
 • W każdym przypadku, kiedy uczestnik kursu potrzebuje ratunku lub pomocy, Instruktor i jego Asystent muszą jej udzielić. Instruktor prowadzi akcję ratunkową do pozytywnego zakończenia lub uzasadnionego podejrzenia, że dalsze jej prowadzenie może doprowadzić do niepotrzebnego zagrożenia życia ratujących lub innych uczestników kursu czy członków zespołu.
 • W czasie kursu, przy nurkowaniu z dala od brzegu, prowadzący nurkowanie musi być wyposażony w boję dekompresyjną. Jest ona wykorzystywana jako rezerwowa platforma wynurzenia, za wyjątkiem: nurkowania w silnym prądzie, w miejscach ruchu łodzi i innych, w których wykorzystanie stałej, pływającej boji i liny jest niepraktyczne lub wręcz niebezpieczne. Podczas nurkowań w prądzie, zapewniając uczestnikom kursu stabilny punkt odniesienia podczas wynurzenia, zalecane jest wykorzystanie dryfującej boji oraz liny. Boja dekompresyjna może być użyta jako podstawowa platforma wynurzenia w nurkowaniach poniżej 30 metrów i tylko w przypadku, gdy ograniczenia środowiska czy nurkowania czynią stałą boję oraz dryfującą boję mniej bezpieczną opcją;
 • Jeśli zapisy prawa lokalnego uniemożliwiają spełnienie wszystkich Standardów IAND, Inc./IANTD, IANTD HQ dostarczy odpowiednie oświadczenie potwierdzające możliwość odstąpienia od standardów;
Instruktorzy, Supervisorzy i Divemasterzy nie biorący pod uwagę powyższych wymagań dopuszczają się pogwałcenia Standardów i Procedur IANTD Uczestnicy kursu szkoleni z pominięciem powyższych zasad nie otrzymają licencji.

Licencjonobiorcy, Przedstawicielstwa oraz Instruktor Trainerzy mający zastrzeżenia do zapisów Standardów i Procedur IANTD lub mający specjalne wymagania, związane z koniecznością modyfikacji programów, muszą otrzymać pisemne oświadczenie z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD akceptujące program przed rozpoczęciem szkolenia.
 Strona istnieje dzięki gościnności firmy PRO-CONTROL Sp. z o.o. dzwiad.com | caramba.pl